कुल पेज दृश्य

बुधवार, 8 जुलाई 2020

राजस्थानी सणगार : कौशल कौशलेन्द्र

=====-: पैली बार राजस्थानी सणगार :-=====
कौशल कौशलेन्द्र
काम री कमाण काया रंग चाँदी रो छै पाणी,
बाजूड़ा तो गोरा-गोरा फूलाँ की सी डाळ छै।
नीला नैण मीठा बैण छायो डील मँ बसन्त,
होठ कचनार गालाँ रूप री उछाळ छै।
रूणक-झुणक चा ल गोरी गजगामणी सी,
साँस री सुगन्ध जाण मीठी-मीठी भाळ छै।
साँवळी सहेल्याँ बीच बतळाव मुसकाव,
बादळाँ र बीच जाणँ चाँद रो उजाळ छै।
=========================

कोई टिप्पणी नहीं: