कुल पेज दृश्य

शुक्रवार, 1 फ़रवरी 2019

अंग्रेज़ी-निमाड़ी

मालवा की भाषा सीखने के लिए प्राचीन Dictionary से लिए गए कुछ चुनिंदा शब्द
अनिल खंडेलवाल, इंदौर
Excuse me - सुन तो सई
What happened - कयी हुयो?
What - कंई
Really - कयी वात करीरो?
Oh no- अरे नी रे
Hey dude- कयी भीया
Hey girl- कयी धापूड़ी
What's up- कयी हुई रो
Done -हुई ग्यो
Not done - नी हुयो
my-म्हारो
your-थारो
own -आपणो
Let him go - जावा दे परो
Don't know- म्हके नी मालम
Hurry - फटाफट
Smooth -चिकणो
I'm -हु
Lady - लुगाई
Man - आदमी
Mother-बई/जी
father-दायजी
boy/girl-छोरा /छोरी
Sleeping - हुतो सुईरियो
Run away -  भागी जा
Stay here - याज रूक
study-भन्डने 
Now - अबार
.Not now- अबार कोनी
Never- कदी भी नी.
Come here- आई आ
Go There- वई जा
Same 2same-असो को असो
Sunlight - तडको
Very- गंज
Gate- कमाड़
Neck- घेंटो
mouth -मुंडो
Knee- गोड़ो
Finger -आंगली
Ox- बेल
Rat-ऊंदरो
Monkey-बांदरो
Dog- टेगड़ो
Pig- सुअड़्लो
Mad- वेंडो
stupid-गैलिओ
ILL- मांदो
Head - माथो
Dust- धूळो
Onion-कॉंदो
Bathing- हॉंपड़ी रो
Stone- भाटो
Good- हाऊ
Shirt- बुसट
Shoes- बूट
There- वायडी
Here- अयाडी
धन्य हो म्हारा मालवा
मालवा माटी गहन गम्भीर,..डग डग रोटी पग पग नीर ! जय मध्यप्रदेश

कोई टिप्पणी नहीं: