कुल पेज दृश्य

रविवार, 3 अप्रैल 2016

bundeli doha

बुन्देली दोहे

egqvk Qwju lksa p<+ks] xkSj /kuk is jaxA
Hkkx ljkgsa iou ds] pwe jgks vWax&vaxAA

Ekkny&Fkkiksa lWax ijas] tc xSyk esa iSjA
/kM+du ckWadksa dh c<+s] jke jkf[k;ks [kSjAA

gesa lqfej rqe gks jbZa] xksjh yky xqykyA
rqesa ns[k ge gks j,] dSlsa d,Wa fugkyAA

eu feznax le >we jkS] lqu ik;y >adkjA
:Ik NVk usa NsM+ nS] fny flrkj dsa rkjAA

usg ujenk esa ijs] dadj ?kkbZa cksyA
pkg i[ks: dwd nkS] ckuh&feljh ?kksyAA

lSu /kuql yS cs/krs] yPN uSu cu ckuA
fudju pkgsa iS ubZa] fudj ik j, izkuAA

rM+Ik jbZ eu eNfj;k] usg&ujenk pkgA
ru Hkjekuk ?kkV is] ty ty ns jkS nkgAA

vax&vax vylk jvks] iksj&iksj esa ihjA
cSju uunh cye lsaa] fpiVh NwVr /khjAA

dks;y dwds pSr ek] ns[k cjs cSlk[kA
tsB ftBkuh fcu ris] lwjt Qsads vkxAA
*

कोई टिप्पणी नहीं: